top of page
BMECON-978c.jpg

biomedical engineering (noun)

/ˌbaɪəʊˈmedɪkl ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/

the application of engineering principles, practices, and technologies to the fields of medicine and biology especially in solving problems and improving care (as in the design of medical devices and diagnostic equipment or the creation of biomaterials and pharmaceuticals).

วิศวกรรมชีวเวช เป็นสหสาขาวิชาที่ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ในกลุ่มความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และชีววิทยา โดยส่วนการศึกษาในสหสาขาวิชานี้จะเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ กลวิธีทางการแพทย์ หรือ การสร้างความเข้าใจทางด้านชีววิทยา ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ทำเพื่อตอบปัญหาทางชีวภาพและสริรวิทยาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยเครื่องมือที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาสามารถตอบโจทย์ทางการแพทย์ซึ่งครอบคลุมทั้งการวินิจฉัย การรักษาโรค และ การป้องกันโรค

BMECON-171.jpg

หลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2549 ในฐานะสาขาบัณฑิตศึกษา
ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารร่วมของคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ 

ในช่วงปี 2550 ถึง ปี 2558 โครงการต่าง ๆ ของสหสาขาวิชานั้นได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย ในฐานะหนึ่งในเป้าหมาย
การเฉลิมฉลองวาระ 100 ปี การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

bottom of page